Vedtægter

Foreningens navn, hjemsted, formål og medlemskaber.  

§ 1 

Foreningens navn er Sax Karatecenter. Foreningens hjemsted er i Sakskøbing by i Guldborgsund kommune. 

§ 2 

Sax Karatecenters formål er at fremme udbredelsen af læren om OKINAWA GOJU-RYU KARATE-DO, herunder stilartens teknik og filosofi, samt at fremme den generelle folkesundhed gennem bedre kropsbevidsthed, samt opbygning af kroppens styrke og funktioner ved fysisk træning. 

§ 3 

Foreningen er medlem af:

 • Danmarks Idrætsforbund - D.I.F.
 • International Okinawa Goju-Ryu Karate-do Federation - I.O.G.K.F.
 • Fritidssammenslutningen i Sakskøbing.
 • Guldborgsunds Sportsråd.

Medlemmer. 

§ 4 

Bestyrelsen kan optage enhver, der betaler kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, som medlem af foreningen. 

Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre eller værge. 

Stk.2 

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling, vælges af generalforsamlingen under hensyntagen til § 11, stk. 2. 

Spørgsmål om indstilling til, og valg af, æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 

§ 5 

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent. 

§ 6 

Forhold omhandlende ansøgning om, samt ophævelse af, medlemskab af Sax-Karatecenter, herunder forhold vedrørende kontingentrestance, vedtages af bestyrelsen under hensyntagen til bestemmelserne om afstemning på bestyrelsesmøder (jf. § 12, stk. 2). 

Bestyrelsens beslutninger træder i kraft uden forudgående accept på en generalforsamling, og fremgår af Retningslinjer for medlemskab af Sax-Karatecenter

§ 7 

Forhold omhandlende overtrædelse af Sax-Karatecenters vedtægter og reglement, herunder brug af alkohol, euforiserende stoffer og præstationsfremmende præparater, vedtages af bestyrelsen under hensyntagen til bestemmelserne om afstemning på bestyrelsesmøder (jf. § 12, stk. 2). 

Bestyrelsens beslutninger træder i kraft uden forudgående accept på en generalforsamling, og fremgår af Retningslinjer for overtrædelse af vedtægter og reglement for Sax-Karatecenter. 

Generalforsamling. 

§ 8 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

§ 9 

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, og senest i løbet af marts måned. Indvarsling skal som minimum find sted ved opslag i foreningens lokaler, opslag på foreningens hjemmeside samt opslag på foreningens sider på de sociale medier senest tre uger (21 dage) før afholdelsen. 

Stk. 2 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse
  1. Formandens beretning
  2. Chefinstruktørens beretning
 3. Det reviderede regnskab for det forgangne år forelægges til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 6. Valg af formand (i lige år) og kasserer (i ulige år), jf. vedtægternes § 12, stk. 1
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. vedtægternes § 12, stk. 1
 8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal, med navn og underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 3 

For at blive valgt som generalforsamlingens dirigent, må vedkommende ikke være medlem af bestyrelsen.

 Bliver dirigenten valgt til bestyrelsen, skal vedkommende nedlægge sit hverv som dirigent, og en anden dirigent skal vælges. 

De, af dirigenten, trufne afgørelser skal, på forlangende af mindst 1/4 af de fremmødte stemmeberettigede (jf. § 11, stk. 3) medlemmer, sættes under afstemning. 

Dirigenten er mødeleder under hele generalforsamlingen, og er ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra bestyrelsen, men står alene under generalforsamlingens kontrol. 

Stk. 4 

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen, og tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag omtalt i § 2.  

Der kan højst vælges ét bestyrelsesmedlem pr. familie eller husstand. 

Stk. 5 

Såfremt ét af underpunkterne på dagsordenens punkt 2, ikke opnår godkendelse på generalforsamlingen, er dette at betragte som en mistillidserklæring til bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal, på baggrund af denne mistillidserklæring, nedlægge deres mandat, og der skal hurtigst muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. § 10, med det primære formål at foretage nyvalg til bestyrelsen. 

Dette valg skal finde sted i henhold til § 9, stk. 4 og § 12, stk. 1, samt under hensyntagen til § 11, stk. 3. 

§ 10 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i tilfælde af, at enten ét af underpunkterne på dagsordenens punkt 2 (jf. § 9, stk. 5), eller at regnskabet ikke opnår godkendelse på den ordinære generalforsamling (jf. § 16, stk. 2). 

Ekstraordinær generalforsamling skal tillige afholdes, såfremt der fremsendes en skriftlig begæring, fra mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer, til bestyrelsen, og hvor dagsordenen er angivet. 

Efter modtagelse af begæringen har bestyrelsen to uger (14 dage) til at agere i henhold til § 10, stk. 2. 

Stk. 2 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde nævnt i § 10, stk. 1 ske inden for tre uger (21 dage), og i henhold til bestemmelserne om indvarsling anført i § 9, stk. 1. 

§ 11 

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er fuldt beslutningsdygtig. 

Stk. 2 

Alle beslutninger på en generalforsamling - ordinær, såvel som ekstraordinær - træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Som udgangspunkt bestemmer dirigenten afstemningsmåden, men såfremt blot ét af de fremmødte stemmeberettigede (jf. § 11, stk. 3) medlemmer forlangende det, skal afstemning og valg foregå skriftligt. 

Stk. 3 

Stemmeret har alle medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. 

For at have stemmeret er det samtidig et krav, at medlemmet hverken er i kontingentrestance (jf. § 6), eller er omfattet af bestemmelserne om karantæne (jf. § 7). 

I tilfælde af umyndige medlemmer er det medlemmets forældre eller værge, der har stemmeretten. 

Et medlem kan udstede skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at foretage afstemninger for sig. 

Ingen kan, som fuldmægtig på generalforsamlingen, repræsentere mere end ét medlem ud over sig selv. 

Stk. 4 

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan sagen ikke på ny indbringes for generalforsamlingen. 

Over det, på generalforsamlingen passerede, udfærdiges en skriftlig protokol, der underskrives af dirigenten. 

Ledelse og daglig drift. 

§ 12 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges for 2 år ad gangen således:

 • Formand, to bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant vælges på lige år.
 • Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og 2. suppleant vælges på ulige år.
 • Chefinstruktør, udnævnes af bestyrelsen jf. § 13, stk. 2, og er derfor ikke på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige funktioner efter behov, eksempelvis næstformand og sekretær. 

Konstituering skal finde sted hurtigst muligt efter generalforsamlingens afholdelse, og senest efter 14 dage. 

For at bestyrelsen på bedste måde kan arbejde i henhold til foreningens formål og idégrundlag (som omtalt i § 2), skal det tilstræbes at majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne enten selv er karateudøvere, eller er forælder / værge for en karateudøver (jf. § 11, stk. 3).  

Forholdene omkring udførelsen af bestyrelsesarbejdet vedtages af bestyrelsen under hensyntagen til bestemmelserne om afstemning på bestyrelsesmøder (jf. § 12, stk. 2). 

Bestyrelsens beslutninger træder i kraft uden forudgående accept på en generalforsamling, og fremgår af Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer, chefinstruktør, instruktører og assistenter i Sax-Karatecenter. 

Stk. 2 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 3 

Bestyrelsessuppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesmøderne, men det er ikke et krav. 

På bestyrelsesmøderne har suppleanter taleret, men ikke stemmeret.  

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig med de hertil valgte suppleanter. 

Stk. 4 

Over bestyrelsens forhandlinger føres der referat. 

Stk. 5 

Bestyrelsesmøderne og deres referater er som udgangspunkt offentlige. 

Dog kan der opstå behov for at behandle emner, hvor offentliggørelse ikke er hensigtsmæssig. 

I disse tilfælde finder behandlingen sted under et lukket punkt på dagsordenen, der ikke kan overværes, og hvorfra der ikke føres referat. 

Stk. 6 

Der kan fraviges fra vedtægternes § 12, stk. 1 (omhandlende hvervet som kasserer), samt § 9, stk. 2 (omhandlende valg af kasserer på generalforsamlingen), hvormed muligheden for at overdrage ansvaret for regnskabet til en uvildig instans (person eller firma) tillades. 

Beslutningen herom skal træffes under hensyntagen til bestemmelserne om afstemning på bestyrelsesmøder (jf. § 12, stk. 2), men foregår uden forudgående accept på en generalforsamling. 

Vedtægternes § 16 om regnskabsår og revision er dog gældende under alle omstændigheder. 

Stk. 7 

Der kan fraviges fra vedtægternes § 13, stk. 1 (omhandlende antallet af bestyrelsesmedlemmer), såfremt der ikke opstiller et tilstrækkeligt antal til generalforsamlingen (jf. § 10, stk. 2, § 10, stk. 5 samt § 11, stk. 1). 

§ 13 

Bestyrelsen udnævner en chefinstruktør til at varetage klubbens daglige drift, herunder varetagelse af træningen, træningslokalerne, planlægning af stævner, og tilsvarende forhold. 

Stk. 2 

Chefinstruktøren er til hver en tid selvskrevet medlem af bestyrelsen, jf. § 12, stk. 1. 

Stk. 3 

Chefinstruktørens virke udføres i samarbejde med foreningens bestyrelse, dens instruktører og assistenter, dens medlemmer, og eventuelt andre aktuelle aktører. 

Chefinstruktøren kan frit vælge at uddelegere forskellige opgaver efter behov. 

Stk. 4 

Chefinstruktøren udnævner foreningens instruktører og assistenter, og forestår deres uddannelse og træning.

Forholdene omkring udførelsen af hvervene som chefinstruktør, instruktører og assistenter vedtages af bestyrelsen under hensyntagen til bestemmelserne om afstemning på bestyrelsesmøder (jf. § 12, stk. 2). 

Bestyrelsens beslutninger træder i kraft uden forudgående accept på en generalforsamling, og fremgår af Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer, chefinstruktør, instruktører og assistenter i Sax-Karatecenter. 

Stk. 5 

Såfremt samarbejdet mellem bestyrelsen og chefinstruktøren bringes til ophør efter fælles ønske, eller efter ønske fra én af parterne, vil chefinstruktøren fortsat være både medlem af foreningen og instruktør, såfremt vedkommende selv måtte ønske det.  

Dog bortfalder alle Sax-Karatecenters forpligtigelser (omtalt i §13, stk. 4) i samme øjeblik medlemmet ikke længere udfører sin funktion. 

Ønsker vedkommende at forlade foreningen helt, skal dette ske dette i henhold til § 6. 

Taler særlige forhold for at bestyrelsen ønsker chefinstruktøren ekskluderet af foreningen, skal dette ske i henhold til § 7. 

Stk. 6 

åfremt samarbejdet mellem instruktører, assistenter eller medhjælpere bringes til ophør efter fælles ønske, eller efter ønske fra én af parterne, vil den pågældende fortsat være medlem af foreningen, såfremt vedkommende selv måtte ønske det. 

Dog bortfalder alle Sax-Karatecenters forpligtigelser (omtalt i §13, stk. 4) i samme øjeblik medlemmet ikke længere udfører sin funktion. 

Ønsker vedkommende at forlade foreningen helt, skal dette ske dette i henhold til § 6. 

Taler særlige forhold for at en instruktør, assistent eller medhjælper ønskes ekskluderet af foreningen, skal dette ske i henhold til vedtægternes § 7. 

§ 14 

Foreningen forpligtes ved underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formanden eller chefinstruktøren. 

Stk. 2 

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder det nye bestyrelsesmedlem som ny kautionist i stedet. 

Stk. 3 

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura (fuldmagt til at handle på foreningens vegne). 

Hæftelse og regnskab. 

§ 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den, af foreningen, til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§ 16 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor, og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling, jf. § 9, stk. 2. 

Stk. 2 

Såfremt regnskabet ikke bliver godkendt på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 10, med det formål at behandle og godkende regnskabet for den forgangne periode. 

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning. 

§ 17

Ændring af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen, såfremt mindst 1/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opfyldes denne betingelse ikke på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage, og under hensyntagen til § 9, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. 

På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. 

§ 18 

Bestemmelser om foreningens ophævelse kan kun foretages på en generalforsamling indkaldt i henhold til §§ 8, 9, 10 og 11. 

For at være beslutningsdygtig i forhold til foreningens ophævelse kræves det, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at forslaget om ophævelse opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes afgørelse om, hvad der skal ske med foreningens eventuelle faste ejendom, dens træningsmaskiner, -udstyr osv. 

Til disse beslutninger er et simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt. 

Foreningens eventuelle nettoformue skal, i tilfælde af foreningens opløsning, udloddes til formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, nævnt i § 2. 

Den konkrete anvendelse besluttes på den opløsende generalforsamling ved et simpelt stemmeflertal.     

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 24. april 2018