Retningslinjer for medlemskab af Sax-Karatecenter.

Retningslinjer for medlemskab af Sax-Karatecenter.

Punkt 1

Som omtalt i vedtægternes §4 kan bestyrelsen optage enhver, der tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag som medlem af foreningen.

Efter godkendt optagelse i Sax Karatecenter tilknyttes medlemmet enten til karateafdelingen eller fitnessafdelingen. Denne tilknytning anvendes ved fremsendelse af medlemsopgørelser til Danmarks Idrætsforbund, og kan tillige anvendes i forbindelse med disciplinærsager.

Selvom medlemmerne tilknyttes en af afdelingerne, kan der frit trænes i begge afdelinger.

Punkt 2

Medlemmer der har betalt kontingent, har mulighed for at købe en elektronisk nøgle til Sax-Karatecenters faciliteter.

Nøglen kodes jævnfør medlemmets navn og kontaktoplysninger, og er derfor personligt udstedt.

Misbrug af nøglen (eksempelvis som nævnt i nærværende retningslinjers punkt 3) vil blive behandlet i henhold til ”Retningslinjer for overtrædelse af vedtægter og reglement for Sax-Karatecenter” punkt 1.

Punkt 3

Der tilbydes altid gratis prøvetimer forud for en eventuel indmeldelse i Sax-Karatecenter.

Ved opstarten af ny karatehold i januar og august er de to første måneder at betragte som gratis prøveperioder for potentielle nye medlemmer.

For Sax-Karatecenters øvrige hold og aktiviteter gælder det, at der kan aftales et antal gratis prøvetimer ved henvendelse til enten formand eller chefinstruktør. Antallet af prøvetimer anses som afhængig af, hvilket af klubbens tilbud, der ønskes prøvetime i, og aftales derfor individuelt ved hver enkelt henvendelse.

Af sikkerhedsmæssige årsager, er det ikke tilladt at tage en prøvetime uden forudgående aftale med enten formand eller chefinstruktør.

Såfremt et eksisterende medlem tager et ikke-medlem med ind i klubbens træningslokaler med intention om at ikke-medlemmet skal benytte Sax-Karatecenters faciliteter, er der tale om misligholdelse af aftalen vedrørende den personligt kodede nøgle. I en sådan situation henvises der til nærværende retningslinjes punkt 2, samt ”Retningslinjer for overtrædelse af vedtægter og reglement for Sax-Karatecenter” punkt 1.

Punkt 4

Kontingent til Sax-Karatecenter opkræves som udgangspunkt to gange årligt: den 1. marts med forfald den 20. marts, samt den 1. september med forfald den 20. september.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens mail, [email protected], mindst 14 dage inden en kontingentperiodes udløb.

Udmeldelse inden for kontingentperioden medfører ikke, at et eventuelt resterende kontingent bliver tilbagebetalt.

Punkt 5

Såfremt et medlem ikke betaler sit kontingent, fremsendes rykkerskrivelser. Betales kontingentet fortsat ikke, er medlemmet at betragte som værende udmeldt. Herefter kan medlemmet hverken træne i foreningen, eller deltage i foreningens arrangementer.

Har medlemmet købt en nøgle, bliver den tilsvarende spærret.

Punkt 6

Medlemmer, der er ekskluderet af foreningen på grund af kontingentrestance, kan ikke genoptages som medlem af foreningen, førend vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Til det skyldige beløb tillægges desuden et nyt indmeldelsesgebyr samt kontingent for det kommende halvår.

Eksklusion af foreningen som følge af overtrædelse af Sax-Karatecenters vedtægter og reglement, herunder brug af præstationsfremmende præparater, skal behandles i henhold til vedtægternes § 8.

 

 

 

 

 

Principvedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, tirsdag den 24. april 2018

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet, tirsdag den 24. april 2018

Revideret på bestyrelsesmødet, tirsdag den 12. november 2019